Algemene voorwaarden

Groningen Connect/The Grone

Artikel 1 Definities

1.1 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden dienst, te weten een georganiseerde excursie bestaande uit vervoer, verblijf, toegang en consumpties, niet zijnde een reisovereenkomst

1.2 Organisator: degene die de diensten levert.

1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de organisator bij de overeenkomst.

1.4 Reiziger: de persoon die de dienstverlening geniet, in het kader van de overeenkomst, de deelnemer.

1.5 Vervoerder: de door de organisator voor het vervoer gecontracteerde partij.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door of namens organisator uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn herroepelijk en kunnen worden ingetrokken ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod door of namens de Organisator is vrijblijvend en kan worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever respectievelijk reiziger het aanbod heeft aanvaard. Herroeping van een vrijblijvend aanbod dient binnen 12 kantooruren na

ontvangst van de aanvaarding te geschieden.

2.2 Organisator kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de ritprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

3.2 De organisator is verplicht om alle op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen in de geoffreerde reissom op te nemen.

3.3 De kosten worden, indien de reiziger tevens de opdrachtgever is, vooraf voldaan.

3.4 De organisator is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs respectievelijk vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen. De opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling binnen de door de vervoerder te bepalen termijn te betalen. Bij gebreke van een dergelijke termijnaanduiding dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tenminste 14 dagen voor de vertrekdatum aan de vervoerder te zijn betaald. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is de vervoerder bevoegd de vervoerovereenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden aan de vervoerder de door deze reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de ritprijsbedragen.

3.5 De opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

3.6 Bij totstandkoming van een reisovereenkomst dient de reiziger binnen een door de reisorganisator te stellen termijn een aanbetaling te verrichten ter hoogte van 30% van de reissom. Indien deze betaling niet direct respectievelijk tijdig door de reisorganisator is ontvangen, is de reisorganisator bevoegd de reisovereenkomst te ontbinden, zonder dat de reiziger aanspraak op schadevergoeding heeft.

3.7 De reiziger dient (het restant van) de reissom uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van de reis te hebben betaald aan de reisorganisator. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim en heeft de reisorganisator de bevoegdheid om ofwel met inachtneming van het bepaalde onder 4.5 de reissom te incasseren dan wel om de reisovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de reiziger schadevergoeding verschuldigd, berekend overeenkomstig het bepaalde onder 5.2 van deze voorwaarden.

3.8 In geval van enige niet-tijdige betaling is de opdrachtgever respectievelijk reiziger zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.

3.9 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor de vervoerder respectievelijk reisorganisator verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger, komen voor rekening van de opdrachtgever respectievelijk reiziger. In geval opdrachtgever of reiziger in verzuim is met betaling van de door vervoerder of reisorganisator in rekening gebrachte bedragen, is de opdrachtgever of reiziger naast de wettelijke rente tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij geldt: a. Voor zover opdrachtgever of de reiziger een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de buitengerechtelijke kosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, eerst verschuldigd als niet is betaald binnen 15 dagen nadat de aanmaningsbrief bij de schuldenaar is bezorgd; b. Voor zover opdrachtgever of reiziger handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt vervoerder respectievelijk reisorganisator aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 B.W. alsmede in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Organisator bepaalt de wijze waarop en door welke organisatie of persoon de overeenkomst uitgevoerd wordt.

4.2 Organisator is bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4.3 Organisator is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit is alleen anders indien de wet of zijn beroepsplicht hem verplicht de betreffende gegevens openbaar te maken. Indien derden als benoemd in artikel 4.2 meewerken aan een opdracht geldt ook voor hen de verplichting tot geheimhouding.

4.4 a. Organisator is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover dat, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is. b.De wijze waarop de werkzaamheden worden verricht en de administratie van de werkzaamheden dienen, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. c.Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Artikel 5 Annulering

5.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de organisator geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat de organisator in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de organisator

reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de organisator verschuldigd: a. indien de opzegging plaatsvindt 3 dagen voor de dag waarop de excursie zal plaatsvinden: 50% van de overeengekomen ritprijs; b. indien opzegging plaatsvindt 2 dagen voor de dag waarop de excursie zal plaatsvinden: de volledige ritprijs.

5.2 Na opzegging of niet opdagen op het aanvangstijdstip van een excursie vindt nooit automatisch restitutie van het betaalde bedrag plaats. Alleen in geval van 5.1 lid a kan de opdrachtgever schriftelijk aanspraak maken op restitutie.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Artikel 6: De organisator is bevoegd de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden.

Artikel 7 Opzegging wegens te geringe deelname of wegens overmacht

7.1 De organisator is bevoegd de overeenkomst op te zeggen zonder dat hij de opdrachtgever en/of de reiziger enige schadevergoeding is verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal en de opdrachtgever c.q. de reiziger binnen twee dagen voor de excursie schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de reisovereenkomst onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de organisator en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7.2 De organisator is bevoegd de overeenkomst op te zeggen ingeval de nakoming daarvan onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid die buiten zijn macht is gelegen; als zulk een omstandigheid worden onder meer beschouwd staking van ondergeschikten en/of hulppersonen van de vervoerder en extreme weersomstandigheden.

7.3 In geval van opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 Ingeval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens – kort gezegd – in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van

dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, elektronica of andere zaken van waarde.

8.2 De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bedoeld onder 8.1, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van hem zelf geschied, hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. De omstandigheid dat de vervoersovereenkomst niet in het geheel kan worden nagekomen als gevolg van het naleven van

(verkeers)wet- en regelgeving is niet te kwalificeren als nalaten van de zijde van de vervoerder, en zal niet tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Indien de vervoerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van vertraging is deze op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot het bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag.

8.3 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal de reissom bedraagt. Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid toekent of toestaat

aan de reisorganisator, geldt deze uitsluiting respectievelijk deze beperking tot het laagste ten gunste van de reisorganisator toegestane bedrag.

Artikel 9: Diverse verplichtingen van de reiziger

9.1 De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen

zijdens de vervoerder respectievelijk organisator. De reiziger dient in het bezit te zijn van een ticket en een geldig identiteitsbewijs en dit op verzoek van de bestuurder te tonen. De reiziger is verplicht voor de aanvang van de excursie zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus). De vervoerder respectievelijk organisator is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de reiziger aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon. Het is de reiziger verboden: a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen; b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de reiziger.

De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van: a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus; b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de vervoerder respectievelijk organisator, alsmede het gebruik van verdovende middelen;

  1. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik; d. het roken; e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak; f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank.

9.2 De vervoerder respectievelijk organisator is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde verplichtingen. De kosten van vervoer naar het start- of vertrekpunt komen voor rekening van de reiziger.

9.3 De reiziger is gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke  documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden is de vervoerder respectievelijk organisator bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

9.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1 tot en met 9.3 is de opdrachtgever respectievelijk de reiziger gehouden aan de vervoerder respectievelijk organisator de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 10: Klachten; bevoegde rechter

10.1 Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger zijn desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot de organisator opdat deze een passende oplossing kan zoeken.

10.2 Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een maand na uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang heeft gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de organisator. Indien de klacht betrekking heeft niet op de uit- voering maar op de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen een maand na de desbetreffende handelwijze van de organisator bij deze te worden ingediend.

10.3 De organisator moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen.

10.4 De reiziger kan zich wenden tot de volgens de  wet bevoegde Kantonrechter respectievelijk ingeval de vordering behoort tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, tot die Rechtbank binnen wier rechtsgebied de organisator is gevestigd, zulks onverminderd het recht van de laatste zich te wenden tot een andere volgens de wet bevoegde Rechtbank.

10.5 Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verjaring van rechtsvorderingen en het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als bedoeld in artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht van de opdrachtgever respectievelijk reiziger een jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de organisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 69026580.

12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de vervoervoorwaarden van Arriva Touring, deze zijn te raadplegen op: https://www.arrivatouring.nl/vervoersvoorwaarden. De artikelnummering komt zoveel mogelijk overeen, de tekst van de algemene voorwaarden van Groningen Connect BV wijkt op onderdelen af.

 

Versie 1.0

Groningen, 1 maart 2019.